Brzeźnica wypuści obligacje

8 czerwca 2018 20:31:02

  Samorząd gminy Brzeźnica wyemituje obligacje komunalne na okaziciela na kwotę 7,5 miliona złotych. Zdobyte w ten sposób pieniądze mają być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

  

Brzeźnica wypuści obligacje

  Rada Gminy w Brzeźnicy podjęła uchwałę o emisji obligacji komunalnych na okaziciela, na kwotę 7,5 miliona złotych. Określono również zasady ich zbywania, nabywania i wykupu. W sumie zostanie wyemitowanych 7 500 sztuk obligacji o wartości nominalnej po 1 000 zł każda.

  Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.

Obligacje mają zostać wyemitowane w 2018 roku w ośmiu seriach:

1) seria A18 na kwotę 300.000,00 PLN,

2) seria B18 na kwotę 400.000,00 PLN,

3) seria C18 na kwotę 1.000.000,00 PLN,

4) seria D18 na kwotę 1.100.000,00 PLN,

5) seria E18 na kwotę 1.100.000,00 PLN,

6) seria F18 na kwotę 1.200.000,00 PLN,

7) seria G18 na kwotę 1.200.000,00 PLN,

8) seria H18 na kwotę 1.200.000,00 PLN.

   

  Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

  Jak zaznaczono w uchwale, emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2018 związanego z wydatkami majątkowymi.

  

   Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Brzeźnica. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

  Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

  Oprocentowanie będzie ustalane i wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy będą wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

   

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2021 roku,

2) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2022 roku,

3) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2023 roku,

4) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2024 roku,

5) obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2025 roku,

6) obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2026 roku,

7) obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2027 roku,

8) obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2028 roku.

  

  Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

(fot. Archiwum WP)

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane