BDI będzie budowana!

5 lipca 2018 10:25:33

  Jest decyzja w sprawie Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Budowy BDI nie zatrzyma nawet sam doktor Mateusz Klinowski!

  

BDI będzie budowana!

  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiskowa w Warszawie zakończył postępowanie w sprawie odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej Nr S52 Bielsko – Biała – Kęty – Andrychów – Wadowice – Kalwaria – Głogoczów, tzw. Beskidzka Droga Integracyjna – BDI.

  Decyzją GDOŚ w części uchylono, a w pozostałej części utrzymano w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 9  września 2016 roku. Tym samym utrzymano w mocy decyzję o południowym przebiegu BDI zaskarżoną przez burmistrza Wadowic dra Mateusza Klinowskiego.

   

  Beskidzka Droga Integracyjna została w ubiegłym roku wpisana na listę dróg ekspresowych przewidzianych do budowy w następnych latach. Decyzja GDOŚ daje inwestorowi zielone światło do realizacji tej inwestycji. Jest więc szansa, że jeśli znajdą się na tę inwestycję pieniądze, BDI będzie wreszcie budowana.

   

A co, jeśli dr Mateusz Klinowski odwoła się od tej decyzji?

  Co prawda, od tej decyzji można się odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jednak takie odwołanie nie wstrzymuje już dalszych prac.

A poza tym na jesieni tego roku będą przeprowadzone wybory samorządowe...

   

Przez teren powiatu wadowickiego trasa planowanej BDI przebiega następująco:

  Na terenie gminy Andrychów w początkowym odcinku trasa biegnie przez pola uprawne w kierunku południowym, przecina DP 1743 K Andrychów -Nidek (ul. Biała Droga). Przechodzi po południowej stronie wysypiska odpadów komunalnych nie wchodząc w kolizje z jego obszarem. Następnie biegnie na wschód ku drodze wojewódzkiej DW 781 Żywiec - Wieprz (ul. Stefana Batorego), na której przewiduje się budowę połączenia krzyżujących się dróg za pomocą węzła drogowego „Andrychów”.

  

  Tuż za węzłem wariant III przecina rzekę Wieprzówkę i wchodzi odcinkiem prostym na teren gminy Wieprz, przecinając drogę powiatową DP 1737 K (ul. Staromiejska), następnie wchodzi na tereny pól uprawnych i łagodnie odchyla się na północ, by po przekroczeniu ul. Granicznej opuścić teren gminy Wieprz i wejść ponownie na teren gminy Andrychów.

    

  Od ul. Granicznej projektowana trasa przebiega przez tereny pól uprawnych, lekko odchylając się w kierunku północnym, po północnej stronie miejscowości Inwałd, przecinając szereg dróg lokalnych i gospodarczych. Na skrzyżowaniu BDI z istniejącą drogą powiatową DP 1736K w pobliżu osiedla Zalas przewidziana jest budowa węzła drogowego „Inwałd”. Lokalizacja węzła 33 jest w połowie drogi pomiędzy Andrychowem i Wadowicami. Będzie on stanowił połączenie BDI z istniejącą DK 52.

    Po przekroczeniu rzeczki Potok oraz ul. Drapówka trasa opuszcza teren gminy Andrychów i wchodzi na teren gminy Wadowice w bliskim sąsiedztwie osiedla Pod Baranciakiem. Trasa na terenie gminy Bielsko, Kozy, Porąbka, Wieprz, Andrychów biegnie w korytarzu MPZP gmin z małą korektą w rejonie dworu w Czańcu na terenie gminy Kęty w celu odsunięcia się od dworu. Po przekroczeniu granicy gmin Andrychów i Wadowice wariant ten przebiega dalej przez pola uprawne na terenie gminy Wadowice w kierunku północno - wschodnim, po północnej stronie miejscowości Chocznia i istniejącego wysypiska odpadów komunalnych nie wchodząc w kolizje z jego obszarem.

   

  Dalej trasa po przebiegu około 2 km w kierunku północno - wschodnim skręca ostrym łukiem na południowy - wschód. Przedmiotowa droga przecina linię kolejową nr 117 relacji Kalwaria Zebrzydowska - Bielsko Biała, gęstą zabudowę mieszkaniową i gospodarstwa pomiędzy wsią Chocznia a wsią Zawale, następnie kieruje się ku rzece Choczence oraz do istniejącej drogi krajowej DK 52 (ul. T. Kościuszki). Na skrzyżowaniu BDJ z istniejącą drogą DK 52 przewiduje się budowę węzła drogowego „Chocznia” dalej, na terenie Choczni Dolnej trasa drogowa biegnie z dała od zabudowy doliną cieku bez nazwy w kierunku południowo - wschodnim, stanowiąc tym samym zachodnią obwodnicę miasta Wadowic.

  Przecina ul. Góralską, drogę powiatową DR 735 K (ul. Niwy), wchodząc w rozproszoną zabudowę przecina uł. Szkolną i Leśną, dochodząc do drogi krajowej DK 28 Zator - Wadowice - Sucha Beskidzka (ul. E. Zegadlowicza).

  Na skrzyżowaniu BDI z istniejąca drogą DK28 przewiduje się budowę węzła drogowego „Wadowice”. Projektowany węzeł Wadowice został zaprojektowany tak, aby można podłączyć do niego wschodnią obwodnicę Wadowic realizowaną w ramach inwestycji miasta. Po przekroczeniu drogi krajowej DK 28, przechodzi w bliskim sąsiedztwie Miejskich Zakładów Wodociągowych miasta Wadowice po ich północnej stronie, w śladzie korytarza przeznaczonego pod tę inwestycję w MPZP. Po przekroczeniu DK 28 trasa skręca na północny - wschód ku dolinie rzeki Skawa i zmierza ostro w kierunku północnym do drogi DK 52 omijając osiedle Pod Białą na terenie Jaroszowic od strony zachodniej. Na wschód od ulicy Wenecja do DK 52 trasa biegnie przez poła uprawne i łąki po zachodniej stronie istniejącego klasztoru Palotynów, który jest zlokalizowany przy DK 52. Na skrzyżowaniu BDI z istniejącą drogą DK 52 przewiduje się budowę węzła drogowego „Jaroszowice”.

  Po przekroczeniu istniejącej DK 52 trasa pokonuje niewielkie wzniesienie z polarni uprawnymi, z dala od zabudowy Małopolskiego Centrum Biotechniki. Następnie trasa po przekroczeniu kolejny raz linii PKP nr J 17 zmienia kierunek przebiegu na południowo - wschodni i biegnie doliną rzeki Kleczanki w pobliżu linii PKP na długości około 0,5 krn w Kleczy Dolnej. W początkowym odcinku na terenie Kleczy Dolnej trasa biegnie doliną rzeki Kleczanki, by na wysokości terenu Rogatka skręcić w kierunku wschodnim, przecinając dwie drogi lokalne terenu Rogatka. Po opuszczeniu terenu Rogatka około km 37+100 trasa zmienia swój przebieg na północny - wschód do przecięcia z drogą lokalną, na której zgodnie z propozycją lokalnej społeczności możliwa jest, ale w perspektywie budowa węzła drogowego „Barwałd”, obsługującego przyszłościowo planowane tereny przemysłowe. Za węzłem pasa biegnie dalej na północny - wschód, przecinając tereny pól uprawnych, łąk, niewielkie obszary leśne i cieki bez nazwy. We wsi Barwałd Dolny trasa nie przebiega po terenie zabudowanym, a jedynie w jego bliskim sąsiedztwie.

     

  Tuż za granicą gmin Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska trasa BDI łagodnie skręca na południe pokonując teren, na którym znajduje się ciek Radysianka, pomiędzy wsią Krupniówką, a wsią Barwałd Sredni.

  Na kolejnym odcinku wariant ten przecina drogę lokalną we wsi Maskalówka i zmierza w kierunku zabudowy we wsi Stanisaw Dolny. Pomiędzy przysiółkiem Czerna a Stanisławem Dolnym wariant III przecina się z jednym z ważniejszych w rozpatrywanym terenie korytarzy ekologicznych, jaki stanowi dopływ rzeki Kleczanki. Następnie trasa łagodnym łukiem skręca w obszar brzozowo - sosnowego lasu na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej.

  Trasa na terenie gminy Wadowice biegnie w większości w korytarzu MPZP z małymi korektami w rejonie ulic Niwy, Góralska celem odsunięcia od osiedla Parkowa w Wadowicach. Na odcinku od km 37+ 000 do granic gminy Kalwaria MPZP Wadowic nie przewidywał przebiegu drogi klasy S po nowym śladzie w kierunku Kalwarii, tylko podłączenie do istniejącej DK 52. Na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska wariant III około krn 44 ± 500, na małym odcinku zbliża się do korytarza rezerwowanego w MPZP dla planowanej trasy i przechodzi z korytarza wariantu I w korytarz wariantu II w jego 47 ± 500 kilometrze. Następnie trasa BDI łukiem o R = 700 m zostaje naprowadzona na korytarz przewidziany w MPZP. W tym rejonie droga przecina istniejący ciek, płynący na skraju obszaru leśnego. Na przecięciu się projektowanej drogi z drogą powiatową 1782K nie przewiduje się budowy węzła, a jedynie przejazd umożliwiający bezkolizyjne krzyżowanie się obu dróg. Dojazd do Beskidzkiej Drogi Integracyjnej od strony drogi powiatowej możliwy będzie na pobliskim węźle „Kalwaria Północ” z drogą wojewódzką nr 953 poprzez istniejący łącznik (droga gminna) pomiędzy drogą powiatową i drogą wojewódzką.

  We wsi Zebrzydowice korytarz wariantu III wyznaczony w MPZP przebiega poprzez istniejące stawy, pomiędzy oczyszczalnią ścieków a terenem objętym ochroną ścisłą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (tereny związane historycznie i funkcjonalnie z zespołem kościoła i klasztoru OO. Bonifratrów oraz kościoła parafialnego św. Michała Archanioła, następnie trasa drogi zbliża się do leżącego po północnej stronie obszaru cmentarza i jego strefy sanitarnej. a także terenów ochrony ścisłej (strefa B wg MPZP). Ochronie konserwatorskiej podlega kaplica cmentarna na cmentarzu konwenckim OO. Bonifratrów w Zebrzydowicach wraz z otoczeniem w granicach ogrodzenia cmentarnego (wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego). Ochrona ta dotyczy działek o numerach 1689 i 2637 należących do Konwentu Ojców Bonifratrów. Trasa BDI zbliża się do tego obszaru, ale nie wchodzi na powyższe działki. Obszar wsi Zebrzydowice to strefa krzyżowania się projektowanej drogi z linią kolejową nr 117 relacji Kraków - Kalwaria Zebrzydowska, drogą wojewódzką nr 953 oraz potokiem Cedron (wraz z jego terenami zalewowymi).

  Z uwagi na istniejący przebieg drogi wojewódzkiej nr 953 węzeł zaprojektowano na odcinku poprzedzającym skrzyżowanie trasy z linią kolejową. Wymaga to budowy dodatkowego łącznika węzła z drogą wojewódzką gwarantuje jednak sprawny i bezpieczny dojazd do węzła bez konieczności poruszania się po nienormatywnych łukach istniejącej drogi wojewódzkiej oraz bez konieczności przekraczania linii kolejowej. Dodatkowo nowa lokalizacja węzła nie wymaga wyburzeń, co miałoby miejsce w przypadku budowy węzła na istniejącym ciągu DW 953. Istniejąca trasa DW 953 zostanie zachowana w formie bezkolizyjnego przejazdu nad BDI około km 49 + 036. Podniesienie niwelety DW 953 wymaga przebudowy zjazdów do przyległych posesji. Z uwagi na wysoki nasyp i brak możliwości zapewnienia odpowiednich spadków podłużnych przewiduje się zamknięcie dotychczasowego skrzyżowania drogi zlokalizowanej w ciągu działki nr 4001 z DW 953 ruch skierowany byłby w kierunku skrzyżowania z DP K 1798, z którego można dojechać do DW 953, przekraczając po drodze linię kolejową.

  Całość trasy wariantu III na odcinku miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz wsi Zebrzydowice przebiega w zagłębieniu terenu, w obszarze dolinki lewobrzeżnego dopływu potoku Cedron. W obszarze wsi Brody, po przekroczeniu drogi gminnej, trasa zmienia kierunek ze wschodniego na południowo - wschodni i poprzez tereny rolne zmierza w kierunku istniejącej drogi krajowej nr 52 na początku obszaru wsi Brody. Na tym odcinku, poza obszarem przecięcia z drogą gminną, trasa projektowanej drogi nie wymaga ingerencji w istniejącą zabudowę. Na końcowym odcinku we wsi Brody (Jak i Gminy Kalwaria Zebrzydowska) trasa BDI została poprowadzona równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 52 w odległości około 100 m. Pozostawienie istniejącej drogi krajowej umożliwia utrzymanie dotychczasowego sposobu ..obsługi” terenów przyległych, a także daje możliwość prowadzenia robót w trakcie budowy drogi bez jakichkolwiek zakłóceń w ruchu na istniejącej drodze krajowej.

  W zakresie obszaru wsi Brody projektowana trasa krzyżuje się z istniejącą drogą powiatową K 1785.

  Na skrzyżowaniu z drogą powiatową planuje się budowę węzła „Kalwaria Wschód”, który zapewniłby poprzez istniejącą drogę krajową dojazd do wschodnich dzielnic Kalwarii Zebrzydowskiej, Izdebnika oraz Lanckorony.

    

  Po przecięciu drogi powiatowej K 1785 droga wkracza w obszar gminy Lanckorona. W początkowym fragmencie trasy droga znajduje się w obszarze strefy buforowej zabytku kultury wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa oraz w obszarze granic zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „.Lanckorona”. BDI omija Izdebnik południowo - wschodnimi stokami wzgórza, rozciągającymi się nad miejscowością. Trasa nawiązuje do istniejącego przebiegu drogi gminnej nieutwardzonej, tzw. „Krakówki”. W konsekwencji, pomiędzy projektowanym węzłem z drogą powiatową K 1785, a najwyższym miejscem nad Izdebnikiem, droga pokonuje około 60 m w pionie. Powoduje to konieczność wykonania dość znacznych robót ziemnych (wykopy nawet do 20 m) oraz odcinkowo dodatkowych estakad w miejscach przecięcia się z gwałtownymi, lokalnymi obniżeniami terenu. Tuż za węzłem z drogą powiatową K 1785, projektowana droga dość istotnie ingeruje w istniejący las. Większe ominięcie lasu nie jest możliwe z uwagi na niekorzystne ukształtowanie wysokościowe terenu. Dalej, nad Izdebnikiem, BDI została poprowadzona grzbietem po obszarze użytków rolnych oraz przez tereny zieleni wysokiej.

   

  Na trasie wariantu III przewiduje się budowę 3 par parkingów (MOPy) w następujących miejscach: - około krn 9+300 w miejscowości Kobiernice, - około km 27+600, w sąsiedztwieStarego Gościńca w Choczni, - oraz około 500 m przed węzłem „Kalwaria Wschód”.

  

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane