Strona główna » Kierowniczka GOPS w opałach
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

Kierowniczka GOPS w opałach

Zapewne nie takiej niespodzianki z okazji Dnia Pracownika Socjalnego spodziewała się Kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Tomicach. Skarżący domaga się usunięcia jej z zajmowanej funkcji oraz zadośćuczynienia w kwocie… 1,5 miliona złotych!

Do Wójta Gminy Tomice wpłynęła skarga na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach. W piśmie skarżący zarzuca kierowniczce GOPS działanie mające znamiona czynu zabronionego, a mianowicie: przekroczenie uprawnień, uporczywe nękanie, zmuszanie do określonego zachowania oraz zniesławienie. Skarżący domaga się ukarania i usunięcia kierowniczki z zajmowanej funkcji. Ponadto skarżący domaga się zadośćuczynienia w wysokości 1,5 mln zł.

Skargę na działalność kierowniczki GOPS w Tomicach rozpatrzyła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tomice i uznała skargę w całości za bezzasadną. Po zapoznaniu się z przedmiotem skargi, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2021 r. ustaliła, co następuje:

Kierownik GOPS przedstawiła pisemne wyjaśnienia w przedmiocie skargi:

„W odniesieniu do skargi złożonej w dniu 3.11.2021, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach wyjaśnia, że:

– podjęte czynności, związanie z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia na szkodę osoby nieporadnej, przestępstwa z art. 189§2a Kodeksu karnego, a nawet z art. 207§1a Kodeksu Karnego, polegającego na tym, że, będąc osobą nieporadną, może być pozbawiony wolności, zostały podjęte na podstawie art. 304 §2 KPK, stanowiącego, że Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Wykonując czynności, wynikające z art. 15 p. 2) ustawy o pomocy społecznej, pracownik GOPS – specjalista pracy socjalnej, podjęła czynności dotyczące informacji zawartych w anonimowym piśmie z dnia 12.07.2021, z którego wynikało, że sąsiedzi odnotowali niepokojące sytuacje, związane z możliwością przetrzymywania osoby nieporadnej ze względu na stan psychiczny wbrew jego woli, a także że jest on wystraszony, głodny, szykanowany za to, że wychodzi do ogrodu, czy za to, że opowiada o sytuacji domowej.

Po otrzymaniu pisma skierowano prośbę do Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach o asystę (z uwagi na wcześniejsze bezowocne próby wejścia i kontaktu telefonicznego) i w dniu 20.07.2021 pracownik socjalny udał się w asyście dwóch funkcjonariuszy Policji pod adres zamieszkania wskazanej osoby, jednak na nieruchomość nie udało się wejść. Pomimo nawoływań i sygnałów dźwiękowych oraz kontaktu telefonicznego na nr telefonu podany przy wywiadzie środowiskowym w 2017 r., z domu nikt nie wyszedł, nie pojawił się w oknie, a połączenie zostało odrzucone.

 Do drzwi wejściowych budynku nie da się podejść, gdyż po posesji bez zabezpieczeń biega pies rasy niebezpiecznej, który zaczął ujadać i doskakiwać do furtki. Na furtce nie ma dzwonka. Z posiadanych informacji wynika, że osoba wskazana jako nieporadna na okres od urodzenia do 2017 r. miała przyznany stopień znaczny niepełnosprawności, co do pozostałego okresu GOPS nie ma wiadomości, lecz można domniemać, że jest nadal osobą nieporadną z uwagi na swój stan psychiczny.

Z osobą wskazaną jako nieporadna ani innymi osobami, zamieszkałymi w budynku, nie udało się skontaktować. Nikt nie skontaktował się również zwrotnie z GOPS – pomimo, że numer telefonu wyświetlił się w związku z próbą kontaktu telefonicznego.

Wobec powyższego GOPS nie miał, pomimo asysty Policji, możliwości zweryfikowania stanu tej osoby, a w związku z faktem, że wskazane w anonimowym piśmie okoliczności wskazują na możliwość przetrzymywania go wbrew jego woli oraz nawet znęcania się nad nim, złożone zostało zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, w celu podjęcia czynności sprawdzających a w razie potwierdzenia okoliczności, wymienionych w anonimowym piśmie, wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Do złożenia tego zawiadomienia Kierownik GOPS był zobligowany w świetle art. 304§2 KPK. To właśnie nie dopełnienie tego obowiązku mogłoby narazić Kierownika GOPS na odpowiedzialność z art. 231§1 KK.

Nie można się także zgodzić, że doszło do fałszywego oskarżenia przez Kierownika GOPS jakiejkolwiek osoby o popełnienie przestępstwa, albowiem to dopiero miało wyjaśnić postępowanie przygotowawcze.

Nie doszło także do jakiegokolwiek nękania skarżącego ze strony czy pracownika czy Kierownika GOPS, albowiem skarżący nie miał nawet nigdy osobistego kontaktu z Kierownikiem GOPS, a z pracownikiem socjalnym jeden raz, kiedy w 2017 r. jednokrotnie przeprowadzono z nim oraz członkiem rodziny skarżącego wywiad środowiskowy, kiedy ubiegali się o świadczenie opiekuńcze. W czasie telefonicznej rozmowy w 2017 r., kiedy pracownik socjalny pytał o stan osoba wskazanej jako nieporadnej, został przez skarżącego potraktowany bardzo obcesowo i wówczas już skarżący zapowiedział, że złoży zawiadomienie na Policję w związku z rzekomym nękaniem.

Obecnie, na skutek uwzględnienia zażalenia na odmowę wszczęcia śledztwa przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, organy ścigania prowadzą postępowanie i czynności, nakazane przez Sąd w postanowieniu II Kp 519/21, celem weryfikacji, czy doszło do popełnienia na szkodę osoby wskazanej jako nieporadnej przestępstwa, a to m.in. poprzez przesłuchanie tej osoby z udziałem psychologa. Dopiero te czynności pozwolą stwierdzić, jaki jest stan rzeczywisty i wykluczyć lub potwierdzić jego stan.

Gdyby domownicy umożliwili wejście na posesję pracownikom GOPS i spotkanie z osoba wskazaną jako nieporadna, podjęli kontakt z pracownikiem socjalnym i umożliwili wykonywanie pracy socjalnej, nie byłoby być może konieczności weryfikacji sytuacji tej osoby pod kątem możliwości popełnienia na jego szkodę przestępstwa.

Insynuacje, jakoby pracownicy GOPS współdziałali z rzekomym anonimowym przestępcą i przyjmowali od niego korzyści finansowe, samo w sobie stanowi pomówienia.

Domaganie się ukarania, zwolnienia i usunięcia dożywotniego z funkcji publicznych a także zadośćuczynienia w kwocie 3 x 500 000 zł – nie znajduje jakichkolwiek podstaw faktycznych ani prawnych. Być może jest to próba wpływu na GOPS i doprowadzenie do zaniechania czynności pracy socjalnej wobec osoba wskazanej jako nieporadnej.

Wnoszę o uznanie skargi za bezpodstawną.”

Komisja przyjęła złożone wyjaśnienia. Nie stwierdzono w działaniu Kierownika GOPS zarzucanych przez Skarżącego naruszeń. Po dokonaniu analizy całości zebranego materiału Komisja uznała skargę w całości za bezzasadną.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz