Strona główna » Wybrano Młodzieżową Radę Miejską
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

Wybrano Młodzieżową Radę Miejską

Jest nowy skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wadowicach. Rada nie stanowi reprezentacji żadnej partii czy ugrupowania politycznego, a jest jedynie organem konsultacyjnym i doradczym.

W gminie Wadowice dokonano wyboru nowej Młodzieżowej Rady Miejskiej. Na kadencję 2021 – 2023 zostali wybrani:
Aleksandra Jóźwiak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wadowicach
Alicja Gajdemska-Wagner – Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach
Lidia Szczurkowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach
Jakub Jamróz – Szkoła Podstawowa nr 5 w Wadowicach
Justyna Kamińska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Choczni
Maria Banaś – Szkoła Podstawowa nr 2 w Choczni
Eliza Mamcarczyk – Zespół Szkół w Jaroszowicach
Joanna Babrzymąka – Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej
Wojciech Giza oraz Ilia Panasiuk – I Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach
Mateusz Rataj, Martyna Stuglik oraz Zuzanna Orawiec – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach
Anna Dyrcz oraz Wojciech Skalski – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach.

Młodzieżowa Rada Miejska w Wadowicach jest organem konsultacyjnym i doradczym w sprawach mających znaczenie dla osób młodych zamieszkujących na terenie Gminy Wadowice. Rada nie stanowi reprezentacji żadnej partii czy ugrupowania politycznego.

Uprawnienia Rady

1. Rada ma prawo wnioskować do Rady Miejskiej o przygotowanie projektu uchwały leżącego w zakresie jej właściwości. Przewodniczący Rady Miejskiej przesyła wniosek do właściwej komisji w celu jego zaopiniowania i ewentualnie dalszych nad nim prac.

2. Rada ma prawo do przedstawienia swojej opinii organom samorządowym i instytucjom gminnym, w każdej sprawie ważnej dla ludzi młodych. W szczególności, Rada z własnej inicjatywy przekazuje uwagi i wnioski do projektów uchwał będących przedmiotem prac Rady Miejskiej, o ile projekty te uzna za ważne dla ludzi młodych.

3. Komisje Rady Miejskiej, w szczególności komisje opiniujące projekty uchwał, mają obowiązek odnieść się do uwag i opinii Rady.

4. Przewodniczący Rady lub inny upoważniony przez niego członek Rady zabierają głos w czasie prac Rady Miejskiej na zasadach określonych w Statucie Gminy Wadowice.

5. Organy samorządu i instytucje z terenu Gminy mogą zwrócić się do Rady z prośbą o opinię w sprawach należących do zakresu działania Rady.

6. Rada składa coroczne sprawozdanie ze swoich prac Radzie Miejskiej.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz