Strona główna » Zapraszają na Marsz Nordic Walking
SPORT I REKREACJA

Zapraszają na Marsz Nordic Walking

Zapraszamy na Marsz Nordic Walking w ramach Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Szlakami Gminy Stryszów” 4 czerwca 2022 roku! Udział w marszu prosimy zgłosić do 31 maja 2022 roku.

Mapa trasy oraz karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.gokstryszow.pl i w siedzibie GOK w Stroniu. Więcej informacji pod nr tel. 33 879 74 79

REGULAMIN

Marszu NORDIC WALKING w Gminie Stryszów
„Szlakami Gminy Stryszów”
04.06.2022 r. SOBOTA
(impreza towarzysząca Rodzinnemu Rajdowi Rowerowemu)

1. Cel imprezy:
Marsz NORDIC WALKING organizowany w dniu 04.06.2022 r. w gminie Stryszów jest wydarzeniem
o charakterze rekreacyjno –aktywizującym, w którym mogą wziąć udział osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania niniejszego regulaminu potwierdzonego własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszenia.

Celem marszu jest popularyzacja aktywnego wypoczynku, turystyki pieszej, promocja walorów krajobrazowych gminy Stryszów i powiatu wadowickiego oraz stworzenie oferty sportowo-rekreacyjnej
dla społeczności lokalnej.

2. Termin:
4 czerwca 2022 r. Start o godz. 14.00 – Plac przed budynkiem GOK i OSP w Stroniu.
od godz. 13.00 – Rejestracja uczestników, rozgrzewka – Plac przed budynkiem GOK i OSP w Stroniu.

3. Organizatorzy:
Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Stryszów” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu.
Kierownik Biura Marszu – Małgorzata Kowalska
Biuro Marszu NW – Barbara Drążek (GOK)
Kontakt do Biura Rajdu: GOK – Tel. 33 8797479, e-mail: biuro@gokstryszow.pl
UG Stryszów – tel. 33 8797412, e-mail: gmina@stryszow.pl

4. Trasa marszu
Długość – ok. 9 km.
Przebieg I: START – Centrum wsi Stronie (plac przed budynkiem GOK) – Wiadukt – Kamionka – LKS ŻAREK Stronie – Kapliczka Św. Antoniego – Zakrzów Za Działem – Kamieniec – Przystanek Alaska – Zalipie – Bugaj Stryszowski – Dwór w Stryszowie – Boisko sportowe LKS CHEŁM Stryszów – META.

Mapa trasy marszu

Uwaga: Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na warunki pogodowe.

5. Warunki uczestnictwa i zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:
1) Zgłoszenia do udziału w marszu nordic walking należy dokonać najpóźniej do dnia 31.05.2022r. poprzez wysłanie karty zgłoszenia na adres e-mail: biuro@gokstryszow.pl lub gmina@stryszow.pl
Karta zgłoszenia udziału w marszu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Kartę w wersji papierowej należy dostarczyć najpóźniej w dniu marszu.
2) Uczestnik marszu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu marszu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom Organizatora.
3) Uczestnicy imprezy są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem.
4) Uczestnicy zobowiązują się stosować do podstawowych zasad zachowania w ruchu drogowym.
5) Przy przekraczaniu jezdni (drogi) służby porządkowe zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.
6) Uczestnictwo w marszu jest bezpłatne.
7) Uczestnikiem marszu może być osoba pełnoletnia. W przypadku osób nieletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w marszu tylko pod opieką osoby dorosłej.

Obowiązkiem uczestnika jest informowanie przed przystąpieniem do marszu o swojej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń bądź innych czynności.

9) Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń prowadzącego dotyczących zachowania się w trakcie marszu, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń.
10) W czasie marszu nie należy oddalać się od grupy poza oznakowane osoby porządkowe, otwierające i zamykające marsz nordic walking.
11) Organizator zapewnia:
a) zabezpieczenie medyczne i ratownicze imprezy,
b) ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
c) odpowiednie przygotowanie i oznakowanie tras marszu.
12) Uczestnik ma prawo do zachowania tempa marszu właściwego dla własnej kondycji, uwzględniając fakt, że marsz jest organizowany dla grupy średniozaawansowanej oraz trasa wynosi ok. 9 km.
13) Podczas marszu obowiązuje strój sportowy, dostosowany do pogody, szczególnie obuwie kryte sportowe lub terenowe.
14) Każdy uczestnik marszu jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo własne i innych współuczestników.
15) Zabroniony jest udział w marszu osobom po spożyciu alkoholu lub innych środków powodujących obniżenie sprawności psychoruchowej.
16) Zabronione jest podczas marszu spożywanie alkoholu i palenie tytoniu.
17) Przed rozpoczęciem marszu uczestnik bierze udział w rozgrzewce i odprawie zorganizowanej przed startem marszu.
18) Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczenie z marszu.
19) Na trasie marszu bezwzględnie zabrania się:
a) spożywania lub bycia pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających,
b) zaśmiecenia i niszczenia przyrody,
c) głośnego zachowywania się.
20) Uczestnicy marszu:
a) posługują się kijkami do nordic walking wg instruktażu wykwalifikowanego instruktora,
b) nie biegają,
c) nie trzymają kijków w inny niż wynikający z instruktażu sposób,
d) zachowują między sobą bezpieczne odległości,
e) zwracają uwagę na komentarze i polecenia instruktorów i prowadzących grupę.
21) Uczestnik marszu zobowiązany jest do zgłoszenia prowadzącym sytuacji zagrożenia zdrowia lub pogorszenia stanu zdrowia swojego lub innego uczestnika w trakcie marszu.
22) Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru oddalenia się od grupy maszerującej prowadzącemu marszu.
23) Uczestnik nie może brać udziału w marszu jeżeli:
a) występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
b) jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
c) zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
d) w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
24) Zasady bezpieczeństwa i organizacyjne związane z marszem:
a) każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przez niego wysiłku związanego z uczestnictwem w marszu oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy,
b) uczestnicy marszu są zobowiązani do stosowania się do obowiązujących norm sanitarnych.
25) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas wydarzenia i za szkody wyrządzone przez Uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich.
26) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
27) Uczestnik wydarzenia podpisując kartę zgłoszenia na marsz:
a) akceptuje warunki niniejszego Regulaminu,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Ogólnym Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.UE.L.119 z 4.5.2016),
c) w celu uczestnictwa w marszu nordic walking wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku, w tym na publikację wizerunku w relacjach z przebiegu marszu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych,
d) potwierdza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, stanowiącą integralną część karty zgłoszenia.

6. Informacje dodatkowe:
1) Dla uczestników marszu na mecie przewidziany jest poczęstunek, woda, losowanie nagród oraz udział w imprezach towarzyszących zorganizowanych na obiekcie LKS CHEŁM Stryszów.
2) Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3) W trakcie imprezy będą realizowane działania mające na celu promowanie wydarzenia w mediach polegające na nagrywaniu i fotografowaniu przebiegu imprezy. Zdjęcia, nagrania filmowe, powstałe w trakcie imprezy mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach
– postawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

Organizatorzy Rajdu
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz